Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

  • CTRL+SHIFT+ESC: Mở Trình quản lý Tác vụ Windows
  • ALT+MŨI TÊN XUỐNG: Mở hộp danh sách thả xuống
  • ALT+TAB: Chuyển sang chương trình đang chạy khác (giữ phím ALT rồi nhấn phím TAB để xem cửa sổ chuyển đổi tác vụ)
  • SHIFT: Nhấn và giữ phím SHIFT trong khi bạn chèn CD-ROM để bỏ qua tính năng tự động chạy
  • ALT+PHÍM CÁCH: Hiển thị menu Hệ thống của cửa sổ chính (từ menu Hệ thống, bạn có thể khôi phục, di